תנאי שימוש, מדיניות פרטיות ותקנון

תנאי שימוש באתר/פורטל אוטוג’וב : www.autojob.co.il


אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד ולא מסחרי.

השימוש באתר הינו בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

עצם השימוש באתר ו/או במאגרי המידע המצויים בו יהווה הסכמה ללא סייג לתנאים הכלולים ב”תנאי שימוש” אלה, על כן נודה לכם אם תקדישו מזמנכם לקריאת התנאים הללו בעיון לפני שתעשו שימוש באתר ותאשרו את תנאי השימוש שיופיעו בסופו.

משתמשים באתר שהינם קטינים – תנאי השימוש להלן יחולו גם על קטינים בהתאם לאחריותם לפי חוק לכל נזק שיגרם עקב הפרת תנאים אלו.

מפעיל האתר, כפי שהוא מוגדר להלן, שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש הללו, מעת לעת, לפי שיקול דעתו, וללא צורך במסירת הודעה מראש. תוקפו של השינוי יחול מרגע פרסומו. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

פורטל אוטוג’וב מנוהל ומופעל על-ידי מומנטום. מנוע הצמיחה של מקצועות הרכב בע”מ (חל”צ) (להלן: “מפעיל האתר“). בכל מקום בו מפורטת העדר אחריות מפעיל האתר, הכוונה גם להעדר אחריותם של עובדיו, מנהליו, בעליו והפועלים מכוחו או בשמו.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים.

א. כללי

 1. המידע התעסוקתי המסופק באתר מונגש לכם בצורה חופשית וללא תשלום ואין בעיון או בשימוש בו משום יצירת כל הסכם ו/או כל התחייבות בין המשתמש לבין מפעיל האתר ו/או מי מטעמו ו/או כל אדם אחר הקשור בכל דרך שהיא, במישרין ו/או בעקיפין, לאתר ו/או למידע המצוי בו.
 2. חלק מהתכנים, המודעות והטקסטים וכיוב’ (להלן: “מידע” או “התכנים“) הכלולים באתר,  נמסרו על ידי המעסיקים השונים, ולפיכך עשוי להיות לא מעודכן או ערוך בצורה בלתי אחידה. מפעיל האתר לא מתחייב ביחס להתאמת המידע לצרכי המשתמשים וכן לא יהיה אחראי למידת הדיוק או לנכונות תוכנו.
 3. המשתמשים באתר מחויבים לפעול בהתאם להוראות כל דין, בכלל זאת חוק איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות, חוק זכויות יוצרים, בתום לב, תוך אחריות אישית שלא להפר את החוק. אין להכניס לאתר תכנים המהווים הפרה של זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, או הפרה של כל דין אחר, לרבות גילויים של מידע המוגן בזכויות יוצרים, מסמכים פרטיים המוגנים על ידי חוק הגנת הפרטיות, מדגמים, פטנטים, סודות מסחריים, סימני מסחר וכיוב’.
 4. לאור העובדה כי חלקים מהמידע והתכנים המופיעים באתר נמסרו בידי מעסיקים, מפעיל האתר לא יהיה אחראי להפרה של דיני הקניין הרוחני, בכלל זאת לא להפרות זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות, או הפרה של כל דין אחר, לרבות גילויים של מסמכים פרטיים וסודות מסחריים, והאחריות בגין מעשים אלה מוטלת על המשתמשים לבדם.

5.שימוש בתכנים בניגוד לתנאי השימוש יכול להוות הפרת זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת השייכת לצדדים שלישיים.

 1. האפשרות המוענקת למשתמשים להעתיק מתוך האתר מידע, בכלל זאת טקסט ו/או תמונה ו/או כל נתון אחר, מוגבלת לפרטים אשר צוין לגביהם במפורש שניתן לעשות כן ובהתאם לתנאי השימוש שצוינו. אפשרות זו הינה בבחינת רשות לשימוש עצמי, שלא לצורכי שיווק, פרסום או מסחר.
 2. בכל שימוש במידע הנכם נדרשים ליתן קרדיט מתאים לבעלי המידע ולמפעיל האתר, בצורה ברורה ובולטת. בכל מקום שהדבר אפשרי יש להוסיף קישור לאתר.
 3. האתר פתוח לשימוש כלל הציבור. חלק מהשירותים טעונים הרשמה. ניתן יהיה לעשות שימוש בשירותים אלו לאחר השלמת תהליך הרשמה, ולאחר שהתקבלה הסכמתכם המפורשת לתנאי השימוש. אין להעביר, בתמורה ו/או ללא תמורה, את חשבונך לצד שלישי.
 4. הנכם מקנים בזאת למפעיל האתר רישיון שימוש בלתי הדיר ומוחלט לעשות כל פעולה בתכנים שיועלו על ידכם ומקנים למשתמשים רישיון לצפות בתכנים אלו ללא כל תשלום וללא כל טענה. הנכם פוטרים את מפעיל האתר מכל תביעה על עשיית יצירה נגזרת, שימוש נוסף או כל שינוי של פרטי המידע. 
 5. הנכם פוטרים את מפעיל האתר מאחריות בגין שימוש בכל מידע שיפורסם ומצהירים כי ידוע לכם שמידע זה לא נבחן על ידי מפעיל האתר והוא לא יישא בכל אחריות לגביו. שיפוי על נזק – הנכם מתחייבים לשפות את מפעיל האתר על כל נזק שייגרם לו וכל עלות משפטית, לרבות עלויות התדיינויות משפטיות, בעקבות פרסום מידע כוזב או כל מידע שיפר הסכם שימוש זה.

ב. שמירת מידע

 1. כתנאי לשימוש בחלק משירותי האתר יידרש המשתמש להעביר למפעיל האתר פרטים אישיים דוגמת שם, פרטי התקשרות שהינם כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון, מקום מגורים והעדפה מקצועית. בנוסף יתכן ובמהלך השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו ימסור המשתמש למפעיל האתר פרטים אחרים הנוגעים אליו (כל הפרטים שימסור המשתמש למפעיל האתר בקשר עם האתר ו/או השירותים המסופקים באמצעות האתר יקראו להלן: “הפרטים האישיים”).
 2. מובהר בזאת למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית כלשהי למסור את הפרטים האישיים, ומסירת הפרטים האישיים תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, ידוע למשתמש כי מסירת פרטים אישיים מסויימים הינה תנאי לשימוש בשירותים מסויימים הכלולים באתר.
 3. הפרטים האישיים יישמרו במאגר מידע של מפעיל האתר (מומנטום. מנוע הצמיחה של מקצועות הרכב בע”מ (חל”צ)) ומפעיל האתר מתחייב לעשות במידע זה שימוש אך ורק בכפוף לכל דין ולמטרות האתר כדלהלן:
 1. שינוי תדמית והעלאת ערכם של מקצועות הרכב בישראל, והעלאת האטרקטיביות של העבודה בענף הרכב.
 2. נגישות של מידע עדכני למסלולי הלימוד וההכשרה הרלוונטיים לענף, והנגשה של מפת התעסוקה. 
 3. פלטפורמה דיגיטאלית לגיוס עובדים בדגש על משרות בביקוש ועל אוכלוסיות במיקוד ונתיבי הקריירה האפשריים.
 4. מתחם אטרקטיבי שיבנה את קהילת מחפשי עבודה בענף הרכב הראשון בישראל.
 1. כתנאי לשימוש בשירותי האתר מפעיל האתר מעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לחברות יבוא הרכב, מוסדות לימוד וארגונים המפעילים תכניות הכשרה בענף הרכב וזאת למטרת הגשת מועמדות למשרות שמתפרסמות באתר ורישום לתכניות לימוד והכשרה. מובהר כי מפעיל האתר לא יעביר את הפרטים האישיים של המשתמש לצד שלישי כאמור אלא לאחר קבלת הסכמתו של המשתמש לכך.

ג. דיוור ישיר

 1. בעצם השימוש באתר ו/או הגלישה באתר ו/או צריכת איזה מן השירותים המסופקים באמצעות האתר נותן המשתמש למפעיל האתר הרשאה והסכמה לכך שהפרטים האישיים שמסר המשתמש למפעיל האתר ישמשו לצורך משלוח הודעות בדבר הצעות עבודה, הודעות בדבר רישום לתכניות לימוד והכשרה, שאלונים וסקרים, שירותים שמציע האתר, מידע שיווקי, פרסומי וכיוצ”ב, הן מטעמה והן מטעם צדדים שלישיים המעוניינים לפנות בהודעות כאמור אל משתמשי האתר.
 2. המשתמש רשאי להודיע למפעיל האתר בכל עת, בהליך הרישום לאתר או לאחר מכן, כי הוא מסרב לקבל הודעות כאמור, וזאת בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת lior@moment.org.il או בכל דרך אחרת אשר יאפשר מפעיל האתר למשתמש.

ג. מדיניות פרטיות

 1. מפעיל האתר רשאי לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידכם במועד ההצטרפות ו/או במידע אשר הצטבר אודותיכם, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר, וכן על מנת לעדכן אתכם באשר לשירותים המוצעים על ידי מפעיל האתר, לרבות מידע שיווקי, פרסום אירועים וימי תעסוקה, משלוח שאלונים, סקרים ומאמרים. בנוסף, רשאי מפעיל האתר לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, לצרכיו הבלעדיים. מובהר ומוסכם עליכם כי בעת שימוש ו/או רישום לאתר, יהיה רשאי מפעיל האתר לשתול במחשבכם קבצים המאפשרים למפעיל האתר לזהות את הגולש בעת הגלישה (Cookies). הסרת קבצים אלו תיעשה באמצעות הדפדפן בו הינכם משתמשים ועל פי הוראות יצרן הדפדפן.
 2. אינכם רשאים ליצור מאגר אחר על בסיס מאגר המידע של מפעיל האתר, אין להעתיק, להפיץ ולפרסם את המאגר, כולו או חלקו, ללא הסכמת מפעיל האתר מראש ובכתב. אין להשתמש במאגר באופן העלול לשבש ו/או לפגוע במאגר.

ד.           זכויות יוצרים קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים ובמידע הכלול בו הינם בבעלות  מפעיל האתר או בבעלותם של צדדים שלישיים, שהרשו למפעיל האתר להשתמש בהם במסגרת האתר.
 2. המצטט מתוך התכנים באתר חייב לציין את המקור לציטוט/ים. אסור לעשות בחומר כל סילוף פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה פוגענית ביצירה העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. אין להעתיק, להפיץ, לשדר או לפרסם המידע בכל מקום, פורמט או זמן, ובכל אמצעי המדיה על סוגיה (רדיו, טלויזיה, עיתונות וכו’) לרבות אמצעים דיגיטליים, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי הזכויות במידע. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר, במאגר או במידע הכלול  בו. 
 3. יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
 4. מפעיל האתר עושה כל מאמץ למנוע הפרות זכויות ובמידה ויתגלה כי בוצעה הפרה יעשה מאמץ מיידי להסיר המידע המפר מיד עם פניית בעלי הזכויות במידע.

ה.            קישורים

 1. באתר נמצאים קישורים (links) או הפניות לאתרים אחרים אשר אינם בבעלות מפעיל האתר ושנועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ומאפשרים למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. התכנים באתרים האחרים אינם מתפרסמים על ידי מפעיל האתר או מטעמו והוא איננו אחראי, שולט או מפקח עליהם. העובדה שאתר www.autojob.co.il מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. מפעיל האתר עושה כמיטב יכולתו שההפניות יהיו לאתרים ראויים בלבד אבל יתכן שתמצאו שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיכם, או שאתם מתנגדים לתוכנם, או שהנכם סבורים כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מפעיל האתר אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל נזק  שייגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 2. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. לעניין קישורים לאתרים חיצונים, אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין מפעיל האתר לבין בעלי אתרי צד ג’ יחסים משפטיים או מסחריים, אין למפעיל האתר כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו ואין הוא אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג’.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעיל האתר איננו אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופעים באתרים אליהם יגיעו באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיים באתר www.autojob.co.il.
 4. מפעיל האתר איננו מתחייב כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אתכם לאתר אינטרנט פעיל, וכן הוא רשאי להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתו המוחלט.

ו.           העדר אחריות

 1. השרות מוצע כמות שהוא, “As Is”, ומפעיל האתר אינו נושא באחריות לגבי השירות ו/או להתאמת השירות לצורכי המשתמשים, לתכונותיהם, יכולותיהם, או מגבלותיהם לגבי השימוש.
 2. כמו כן ייתכנו שגיאות, סתירות או אי התאמות וכיוצ”ב, אין מפעיל האתר אחראי לכל נזק שייגרם בשל הסתמכות על המידע.
 3. האחריות בגין השימוש באתר ומאגרי המידע של מפעיל האתר מוטלת על המשתמש בלבד.
 4. מפעיל האתר מאבטח את המידע באתר באמצעות מערכות לאבטחת מידע מתקדמות. יחד עם זאת, הוא אינו יכול להתחייב כי השירותים והמידע באתר ובשרתים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני חדירה ו/או ניסיונות חדירה למחשבים ומפעיל האתר איננו אחראי לכל נזק שייגרם לנתונים ו/או מסמכים ו/או מאגרים ו/או כל מידע אחר שנמסר לחזקתו ומצוי במאגרי המידע ובכלל זה אובדן הנתונים והמידע כאמור.
 5. מפעיל האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר יינתן כסדרו, ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל מפעיל האתר או מי מספקיו.
 6. מפעיל האתר לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, והמשתמשים בלבד יישאו באחריות לאופן שבו הם עושים שימוש בשירות.
 7. מפעיל האתר לא יישא בכל אחריות לפרסומים של צדדים שלישיים כתוצאה מפרסום תכנים באתר, לרבות לא לפרסומים או למידע או לתכנים המופיעים במנועי חיפוש כגון גוגל, בינג וכיוב’ ובכלל זאת לא יהיה אחראי להסרת תכנים שפורסמו באתרים אלו (כגון אינדקס מנוע החיפוש). 

ז.            שינויים באתר והפסקת השירות

 1. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע כל שינוי באתר לרבות מבנה האתר, השירותים המוצעים בו, תוכנם, היקפם וזמינותם, קישורים וכל שינוי אחר כפי שתימצא לנכון, בהתאם להחלטתו הבלעדית וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך באתר.
 2. לא תהיה למשתמשים כל טענה או תביעה כלפי מפעיל האתר בגין ביצוע שינויים כאמור, או עקב תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 3. מפעיל האתר רשאי להחליט בכל עת להוריד את האתר ולהפסיק לספק את השירותים באמצעותו.
 4. אנו מאחלים לכם שימוש מועיל בשירותים המוצעים באתר. נשמח לקבל תגובות והערות.

ח.            שיפוי

 1. הנך מתחייב לשפות את מפעיל האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ”ט עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 2. בנוסף, תשפה את מפעיל האתר, עובדיו, מנהליו, או מי מטעמו בגין כל טענה תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי בקשר עם מידע או תכנים שמסרת לפרסום.

ט.           דין ומקום שיפוט

 1. על השימוש באתר ומאגרי המידע יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון שימוש זה או מהשימוש באתר ומאגרי המידע הנו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב ולהם בלבד.
 2. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר תוכלו לפנות אלינו באמצעות טופס “צרו קשר”.

בכניסתי לאתר מוסכם עלי כי: 

 • הריני מסכים ומאשר קבלת הכוונה תעסוקתית, פרטי משרות פנויות, ייעוץ, מאמרים, סקרים וכן מידע פרסומי (להלן – “המידע המדוור”) מטעם מומנטום. מנוע הצמיחה של מקצועות הרכב בע”מ (חל”צ)
 • ידוע לי כי פרטיי ומידע לגבי יישמרו במאגר מידע שינוהל בידי מומנטום. מנוע הצמיחה של מקצועות הרכב בע”מ (חל”צ) – שתהא רשאית למסור אותו ליבואני הרכב למטרת גיוס והעסקת עובדים ולמוסדות הלימוד וההכשרה למטרת קבת מידע על לימודים. 
 • ידוע לי כי לא חלה עליי כל חובה חוקית למסור למומנטום. מנוע הצמיחה של מקצועות הרכב בע”מ (חל”צ) את פרטיי ואת המידע לגביי אלא הדבר תלוי ברצוני ובהסכמתי בלבד.
 • ידוע לי כי המידע המדוור יגיע אלי לפי הסכמתי זו ועל בסיס חינמי ומתוך רצון טוב לסייע לי במציאת מקום עבודה. 
 • ידוע לי כי המידע המדוור אינו בא במקום ייעוץ תעסוקתי או לשכת עבודה ואינו מהווה הבטחה למציאת מקום עבודה או ייעוץ מקצועי בתחום הקריירה, ככל שנדרש כזה. 
 • אני משחרר את מומנטום. מנוע הצמיחה של מקצועות הרכב בע”מ (חל”צ) וכל מי שפועל מטעמה מכל אחריות הנוגעת למשרות המפורסמות, זמינותן והתאמתן לי וכן מייעוץ והכוונה הניתנים לי, ומוותר על כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.

נשארת איתנו עד כאן?
כנראה שהעתיד שלך איתנו
כל המשרות החמות
שמחים לראות
אותך כאן!
שאלה?
נשמח לעזור!
אפשר לעזור לך?
הכנו לך תשובה ל(כמעט) כל שאלה, מידע ומשרות חמות.